За нас

Фирма "Ди Ти Ай" ООД съчетава опита и фокусира усилията на високо образован персонал в областта на проучване, електромонтаж, строителство и ремонт по електрически уредби и кабелни линии. За непрекъснато подобрение развитие и усъвършенстване на предоставената услуга, за по динамична и успешна работа в условията на 2010г., фирмата цели да удовлетвори изискванията на всички заинтересовани страни. Основните процеси в организацията осигуряват нейното съществуване и имат решаващо значение за успеха, за постигане на поставените цели и конкурентноспособност.

"Ди Ти Ай" ООД е член в Камарата на строителите в България!

Във фирмата е внедрена ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004

С цел да повиши квалификацията, производителността и адаптивността на служителите си, както и престижността и конкурентноспособността на фирмата, „Ди Ти Ай” ООД е инициатор, и участваше в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд.

Курсът беше с продължителност 7 месеца /18.12.2009г.-16.07.2010г./  и в него бяха  включени 34 служители.

Целта е повишаване на престижността на професията, стремеж за задържане на работното място, постигане на устойчива заетост и намаляване на търсенето  за компенсиране на текучеството и трансформиране на пазара на труда

Убедени, че с професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професия  “Електромонтьор” специалност “Електрически инсталации” по рамкова програма “Д” и с професионалното обучение за придобиване на II-ра степен на професионална квалификация от професия “Електромонтьор” специалност “Електрически инсталации” по рамкова програма “Б”;  осъществено с финансовата подкрепа на ОП „РЧР” 2007-2013, съфинасирано ат ЕСФ на ЕС; се оптимизират процесите и формира съзнание за качество и безопасна работа  и опазване на околната среда. Зачитайки изискванията на всички заинтересовани страни, ние ще утвърдим нашата организация като водеща в областта на строителството в енергийната инфраструктура.        С успешното  осъществяване  на проекта „ Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „ДИ ТИ АЙ” ООД – гр. Пазарджик – гаранция за устойчива заетост”  служителите имат знания по: изискванията по ХОТ, ТБ и ПАБ; предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, материали и помощен инвентар по специалността; материалите и изделията, необходими за изпълнение на различни видове електрически инсталации; разбират и анализират действието на основните видове електрически инсталации; разбират технологичната последователност на различните видове  операции при изпълнение на електрически инсталации

 

Computer Hope