Декларация на ръководството на "ДИ ТИ АЙ" ООД

2.3 Политика и стратегически цели по качеството, околната среда и условията на труд.

2.3.1. Декларация за Политика и стратегически цели по качеството, ОС и ЗБР.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ДИ ТИ АЙ“

Ръководството на „ДИ ТИ АЙ“ ООД декларира своята политика, в изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, а именно:

ПОЛИТИКАТА НА ДИ ТИ АЙ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗУПРЕЧНИ, НАДЕЖДНИ И СИГУРНИПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОУЧВАНЕТО, ЕЛЕКТРОМОНТАЖА И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И КАБЕЛНИ ЛИНИИ, КОМПЕТЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАБОТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ, НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

Ръководството на „ДИ ТИ АЙ“ ООД в лицето на неговия управител:

 • Декларира политиката и стратегическите цели по качеството, околната среда и условията на труд, насочени към удовлетворяване изискванията и потребностите на клиентите
 • Поема отговорност и осигурява:
  1. Достъп, огласяване, осъзнаване и следване на така обявената политика от всички служители, с цел повишаване на личната отговорност по отношение на качеството на работа и съответствието на предоставяните продукти и услуги с изискванията на клиентите
  2. Ежегодна ревизия на политиката при провеждането на преглед от ръководството, при необходимост и по-често, така че същата да бъде актуална и подходяща за организацията, за нейните действия и стратегическа насоченост
  3. Спазване на прилаганите стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 чрез поддържане на интегрираната система за управление (ИСУ)
  4. Управлението на значимите аспекти на околната среда, и рисковете при работа
  5. Предотвратяване на замърсяванията на околната среда и недопускане на нараняванията при работа
  6. Непрекъснато подобряване на ефикасността на ИСУ
  7. Спазване на вътрешнофирмените изисквания и норми
  8. Поддържане на ИСУ в съответствие с изискванията на действащото законодателство
  9. Спазване на изискванията на заинтересованите страни
  10. Наличие на необходимите за изпълнението на тази политика ресурси

За ефективното и ефикасно провеждане на обявената политика по качеството, околната среда и условията на труд, ръководството на организацията определя следните:

Стратегически цели по качеството, околната среда и условията на труд

  1. Осигуряване на постоянно съответствие с нормативните и други приети изисквания относно качеството на продуктите и услугите, опазването на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа
  2. Осъществяване на дейности за поддържане на партньорски взаимоотношения със заинтересованите страни, насочени към осигуряване на екологична, безопасна и здравословна работна среда.
  3. Оптимизиране управлението на ресурсните потоци в посока ефективно използване на работните материали, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно потребностите и изискванията на заинтересованите страни
  4. Повишаване на мотивацията и компетентността на персонала, постигане на осъзнатост и разбиране на отговорностите и ангажиментите от всеки член на екипа, подобряване на екипната работа и ефективността на комуникацията между направлвнията във фирмата, за постигане на високо качество на продуктите/услугите, безопасна работа и опазване на околната среда
  5. Минимизиране на рисковете, свързани с възникване на несъответствия при предоставяне на продукти/услуги, както и осигуряване на кратко време за реагиране, в т.ч. и при възникване на дефекти и проблеми при клиентите
  6. Подобряване на методите и средствата за събиране, систематизиране и анализ на информацията, постъпваща от клиентите, в т.ч. и относно тяхната удовлетвореност
  7. Поддържане на стабилни пазарни позиции и равнище на успешната реализация на приетите поръчки/договори за изпълнение
  8. Инвестиране в осигуряването и поддържането на съвременна инфраструктора, работна среда, оборудване и ноу-хау
  9. Непрекъснато подобряване на прилаганите от "Ди Ти Ай" ООД продукти и услуги чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на организацията
  10. Непрекъснато подобряване на процесите по предоставяне на подходящи условия на работа чрез перманентно идентифициране на опасностите и оценяване на рискове при работа, с цел недопускане на наранявания и заболявания при работа
  11. Непрекъснато подобряване на процесите по управление на аспектите на околната среда чрез идентифициране и оценка за значимост на аспектите на околната среда, върху които организацията може да има влияние, и планиране и предлагане на мерки за ефективното им управление и намаляване на вредните въздействия върху околната среда.
  12. Поддържане и непрекъснато подобрение на ИСУ в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:20018.