Декларация на ръководството на "ДИ ТИ АЙ" ООД

2.3 Политика и стратегически цели по качеството, околната среда и условията на труд.

2.3.1. Декларация за Политика и стратегически цели по качеството, ОС и ЗБР.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ДИ ТИ АЙ“

Ръководството на „ДИ ТИ АЙ“ ООД декларира своята политика, в изпълнение на изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHAS 18001:2007, а именно:

ПОЛИТИКАТА НА ДИ ТИ АЙ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗУПРЕЧНИ, НАДЕЖДНИ И СИГУРНИПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОУЧВАНЕТО, ЕЛЕКТРОМОНТАЖА И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И КАБЕЛНИ ЛИНИИ, КОМПЕТЕНТНА ПОДДРЪЖКА И ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ РАБОТА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ, НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

Ръководството на „ДИ ТИ АЙ“ ООД в лицето на неговия управител:

 • Декларира политиката и стратегическите цели по качеството, околната среда и условията на труд, насочени към удовлетворяване изискванията и потребностите на клиентите
 • Поема отговорност и осигурява:
  1. Достъп, огласяване, осъзнаване и следване на така обявената политика от всички служители, с цел повишаване на личната отговорност по отношение на качеството на работа и съответствието на предоставяните продукти и услуги с изискванията на клиентите
  2. Ежегодна ревизия на политиката при провеждането на преглед от ръководството, при необходимост и по-често, така че същата да бъде актуална и подходяща за организацията, за нейните действия и стратегическа насоченост
  3. Спазване на прилаганите стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHAS 18001:2007 чрез поддържане на интегрираната система за управление (ИСУ)
  4. Управлението на значимите аспекти на околната среда, и рисковете при работа
  5. Предотвратяване на замърсяванията на околната среда и недопускане на нараняванията при работа
  6. Непрекъснато подобряване на ефикасността на ИСУ
  7. Спазване на вътрешнофирмените изисквания и норми
  8. Поддържане на ИСУ в съответствие с изискванията на действащото законодателство
  9. Спазване на изискванията на заинтересованите страни
  10. Наличие на необходимите за изпълнението на тази политика ресурси