Лидерство и ангажираност на ръководството

2.1 Лидерство и ангажираност на ръководството на дружеството

 • Отговаря за ефикасността на ИСУ, в това число и чрез:
  1. Осигуряване интегрирането на изискванията на стандартите с бизнес процесите на фирмата
  2. Прилагането на процесния подход в управлението
  3. Идентификацията и управление на рисковете и възможностите
  4. Идентификация на заинтересованите страни (вж. т.1 и Списък на ЗС Обр.2 – по ЗБР)
  5. Осигуряване и управление на подходящи мерки за контрол и мониторинг на качеството, ОС и ЗБР
  6. Информиране на важността на ИСУ, в т.ч. и насочване и подпомагане на хората, така че да допринасят за ефикасността на ИСУ и постоянното подобряване
 • Определя политиката и целите на ИСУ (вж. т. 2.3 и т. 3.2) така, че да са съвместими със стратегическата насоченост и контекста на организацията, в т.ч. и да гарантира, че са създадени цели и планове по ОС и ЗБР
 • Осигурява необходимите ресурси за поддържането на ИСУ (раздел 4)
 • Осигурява ИСУ да постига очакваните резултати
 • Подкрепя лидерството в различните сфери на отговорност във фирмата
 • Определя, разпределя и делегира роли, правата, задълженията и комуникацията на персонала (т. 2.4 и т. 4.2 от НИСУ, Процедури, Длъжностни характеристики и др.), в т.ч. относно изпълнението на изискванията на ИСУ и Политиката и целите по качество, ОС и ЗБР
 • Провежда прегледи на ИСУ (т. 6.5 от НУ)
 • Планира, насърчава и подкрепя служителите да допринасят за ефективността на ИСУ и предприема действия за постоянно подобряване на работата на дружеството (Раздел 7 от НИСУ)

2.2 Осигуряване на насоченост към изискванията на клиента

       В на горепосочените функции, ръководството има ангажимента да:

 • Осигурява разбирането и изпълнението на приложимите нормативни изисквания (процедури 1 и 6)
 • Осигурява и поддържа насоченост към разбиране и постигане на удовлетвореност на клиентите, и поддържане на взаимноизгодни отношения чрез определяне на преглед на техните изисквания, свеждането им до служителите, контрол на изпълнението им, и оценяване удовлетвореността на клиентите (т. 6.2 от НИСУ)
 • Определя и взема предвид рисковете и възможностите за подобряване, които биха оказали влияние върху:
  1. Съответствието с изискванията към резултатите от предоставянето на услуги
  2. Способността за повишаване удовлетвореността на клиентите
 • Планира и предприема действия за повишаване удовлетвореността на клиентите