Стратегически цели по качеството, околната среда и условията на труд

За ефективното и ефикасно провеждане на обявената политика по качеството, околната среда и условията на труд, ръководството на организацията определя следните:

Стратегически цели по качеството, околната среда и условията на труд:

 • Осигурявана на постоянно съответствие с нормативните и други приети изисквания относно качеството на продуктите и услугите, опазването на околната среда и осигуряването на здраве и безопасност при работа
 • Осъществяване на дейности за поддържане на партньорски взаимоотношения с партньорските страни, насочени към осигуряване на екологична, безопасна и здравословна околна среда
 • Оптимизиране управлението на ресурсните потоци в посока ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, съобразно потребностите и изискванията на заинтересованите страни
 • Повишаване на мотивацията и компетентността на персонал, постигане на осъзнатост, съпричастност и разбиране на отговорностите и ангажиментите от всеки член на екипа, подобряване на екипната работа и ефикасността на комуникацията между направленията във фирмата, за постигане на високо качество на продуктите/услугите, безопасна работа и опазване на околната среда
 • Минимизиране на рисковете, свързани с възникване на несъответствия при предоставянето на продукти/услуги, както и осигуряване на кратко време за реагиране, в т.ч. и при възникване на дефекти и проблеми при клиентите
 • Подобряване на методите и средствата за събиране, систематизиране и анализ на информацията, постъпваща от клиентите, в т.ч. и относно тяхната удовлетвореност
 • Поддържане на стабилни пазарни позиции, и равнище на успешната реализация на приетите поръчки/договори за изпълнение
 • Инвестиране в осигуряването и поддържането на съвременна инфраструктура, работна среда, оборудване и ноу-хау
 • Непрекъснато подобряване на предлаганите от „Ди Ти Ай“ ООД продукти и услуги чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на организацията
 • Непрекъснато подобряване на процесите по предоставяне на подходящи условия на работа чрез перманентно идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете при работа, с цел недопускане на наранявания и заболявания при работа
 • Непрекъснато подобряване на процесите по управление на аспектите на околната среда чрез идентифициране и оценка за значимост на аспектите на ОС, върху които организацията може да има влияние, и планиране и прилагане на мерки за ефективното им управление и намаляване на вредните въздействия върху ОС
 • Поддържане и непрекъснато подобрение на ИСУ в съответствие с Изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007