Инициативи

С цел да повиши квалификацията, производителността и адаптивността на служителите си, както и престижността и конкурентноспособността на фирмата,

„Ди Ти Ай” ООД е инициатор, и участва в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд,

като посещава квалификационен курс по обучение. Курсът е с продължителност 7 месеца  и в него са включени 34 служители.

Сумата по проекта е 19489,29 лв.

Сумата на безвъзмездната финансова помощ е 15556,35 лв.

Целта е повишаване на престижността на професията, стремеж за задържане на работното място, постигане на устойчива заетост

и намаляване на търсенето  за компенсиране на текучеството и трансформиране на пазара на труда

razvitie_na_choveshkite_ resursi